รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

คู่มืออาหารควบคุมน้ำหนัก

สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาได้ให้ความสนใจเรื่องการจำกัดการกินอาหารประเภทไขมันและโคเลสเตอรอล

สมาคมมะเร็งแห่งอเมริกา แนะนำให้กินอาหารเส้นใยให้มากขึ้น

สภาวิจัยแห่งชาติแนะนำให้ระมัดระวังอาหารที่ประกอบด้วยไขมัน น้ำตาล และเกลือ 

สมาคมเบาหวานแห่งอเมริกาแนะนำให้กินอาหารตามกำหนดเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ 

คู่มืออาหารควบคุมน้ำหนักสำหรับคนอเมริกัน เป็นที่รวมของคำแนะนำต่างๆ ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกโดย USDA ในปี ค.ศ.1980 จากนั้นได้แก้ไขและตีพิมพ์อีก 4 ฉบับ (ค.ศ.1985, 1990, 1995 และ 2000)

โดยคู่มือฯ ได้กล่าวถึงอาหารและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคเรื่อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ

ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับคู่มือฯ นี้ก็คือ เป็นคู่มือที่เขียนขึ้นโดยผู้ที่มีประสบการณ์จริงในการชื่นชอบอาหาร คู่มือฯ นี้ได้ผลดีเมื่อใช้ร่วมกับปิรามิดอาหาร (Food Guide Pyramid)

ซึ่งได้จัดกลุ่มอาหารออกเป็นประเภทต่างๆ รวมทั้งยังได้พูดถึงปริมาณอาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน และฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งแสดงรายการสารอาหารต่างๆ คู่มือฯ ฉบับที่ 5 (ค.ศ.2000) ได้จัดแบ่งเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้นไว้ 3 ประการ ดังนี้


เป้าหมายสำหรับรูปร่างที่ดี (aim for fitness)
.


การสร้างฐานสุขภาพที่ดี (build a healthy base)

การเลือกอย่างฉลาดเพื่อการมีสุขภาพที่ดี1/2 (choose sensibly for good health 1/2)

การเลือกอย่างฉลาดเพื่อการมีสุขภาพที่ดี2/2 (choose sensibly for good health 2/2)

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น