รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

เราจะมีสติปัญญาครบตอนอายุเท่าใด?

นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกอ้างว่า คนทั่วไปเมื่ออายุ 4 ขวบ จะมีสติปัญญาครึ่งหนึ่งของสติปัญญาที่คุณมีตอนอายุ 17 ปี และเมื่ออายุครบ 6 ขวบ จะมี 2 ใน 3 ที่เหลือจะตามมาในปีต่อๆไป

เราเรียนรู้ด้วยว่าสติปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว ไม่คงที่ มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต

ดร. โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) บอกว่า “สติปัญญา” มีอย่างน้อย 7 ประเภท ประเภทหนึ่งและสองเป็นสติปัญญาที่เป็นมาตรฐานการทดสอบไอคิว คือสติปัญญาเกี่ยวกับการพูดและสติปัญญาทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์

ประเภทที่สามคือสติปัญญาเกี่ยวกับมิติซึ่งจำเป็นสำหรับสถาปนิก

ประเภทที่สี่คือสติปัญญาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวซึ่งจำเป็นสำหรับนักกีฬา

ประเภทที่ห้าคือสติปัญญาด้านดนตรีซึ่งจำเป็นสำหรับนักดนตรีชั้นนำ

ประเภทที่หกและเจ็ด คือสติปัญญาด้านทักษะส่วนตัว

ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับทักษะภายในทางจิต จำเป็นสำหรับ อ่านใจ เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจคนอื่น

อีกส่วนเกี่ยวข้องกับทักษะภายนอกด้านปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ซึ่งจำเป็นสำหรับ “แสวงหาความสุขทางจิตที่มาจากการปรับชีวิตของคนคนหนึ่งให้เป็นอย่างที่บุคคลผู้นั้นรู้สึกจริงๆ”