รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

คุณควรมีน้ำหนักตัวเท่าไร

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เมื่อสำรวจผลเปรียบเทียบภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทยจะเห็นว่าประชากรไทยมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมือง จะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นมากกว่าต่างจังหวัด

ดังนั้น การจะกำหนดค่ามาตรฐานน้ำหนัก และส่วนสูงของคนไทย จึงจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ และในปัจจุบันได้มีการกำหนดค่าน้ำหนักและส่วนสูงของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุกำหนดเป็นค่ามาตรฐาน ดังนี้

ตารางน้ำหนักและส่วนสูงของผู้ใหญ่และผุ้สูงอายุ

เพศ ช่วงวัย น้ำหนัก

(กิโลกรัม)

ส่วนสูง

(เซนติเมตร)

ผู้ใหญ่
– ชาย
19 – 30
31 – 50
51 – 70
>71
57.3
57.3
57.3
57.3
166
166
166
166
ผู้ใหญ่
– หญิง
19 – 30
31 – 50
51 – 70
>71
51.9
51.9
51.9
51.9
155
155
155
155

*** ที่มา : ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย
ปี พ.ศ. 2546 : กองโภชนาการ กรมอนามัย

ค่าที่ได้นั้นเป็นเพียงตัวเลขเฉลี่ยของน้ำหนักและความสูงของคนไทย หากน้ำหนักตัวมากกว่านี้ แต่สัมพันธ์กับความสูงที่เพิ่มขึ้น ย่อมไม่เป็นปัญหา แต่หากสัดส่วนระหว่างน้ำหนักและส่วนสูงไม่เหมาะสม นั่นก็คือ อ้วนนั่นเอง

ดังนั้น เราจึงต้องมีเครื่องมือช่วยเหลืออีกประการหนึ่ง นั่นคือ ดัชนีมวลกาย หรือ ค่า BMI (Body Mass Index) ซึ่งเป็นดัชนีชี้ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและส่วนสูงของร่างกาย และทำนายอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับความอ้วน โดยวิธีการคำนวณค่า BMI คือ

ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
                          ส่วนสูง (ม)2

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดค่าของดัชนีมวลกายไว้ดังต่อไปนี้

     

< 18.5 ถือว่า ผอม
18.5 – 24.9 ถือว่า ปกติ
25 – 29.9 ถือว่า น้ำหนักเกิน
>30 ถือว่า อ้วน


ถึงแม้ว่า ค่า BMI จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่า คุณมีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ แต่การที่จะทำนายว่า คนใดจะมีสุขภาพดีหรือไม่ดีนั้น อาจไม่สามารถใช้เพียงค่า BMI อย่างเดียวได้

เนื่องจากยังมีคนที่ตัวใหญ่เป็นจำนวนมาก หรือแม้กระทั่งคนที่เห็นได้ชัดเจนว่าอ้วนนั้นกลับมีอายุยืน มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์โภชนาการได้พยายามหาสาเหตุว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น โดยได้ให้ความสำคัญซึ่งไม่ได้เน้นเฉพาะน้ำหนัก/ส่วนสูง (ดัชนี BMI) เพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญต่อตัวแปรแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งได้แก่ ออกกำลังน้อย กินอาหารขยะมาก และลักษณะทางพันธุกรรม 

         

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น