รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

อาหารสุขภาพเพื่อลดความดันโลหิต

คนอเมริกันมากกว่า 50 ล้านคนเป็นความดันเลือดสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจ หลอดเลือดสมองแตก หัวใจวาย และไตวาย

การรักษาโรคความดันเลือดสูงมีหลากหลายวิธีตั้งแต่การใช้ยา (และอาจก่อผลข้างเคียงจากยา) ลดการกินเกลือ ลดน้ำหนักตัว ดื่มแอลกอฮอล์อย่างเหมาะสม และออกกำลังกายเป็นประจำ ซึ่งจะช่วยปกป้องสุขภาพหัวใจและลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งบางอย่าง และช่วยลดความดันเลือดลงได้

ความดันเลือดจะวัดออกมาเป็น 2 ตัวเลข เช่น 130/80 โดยตัวเลขแรก หมายถึงความดันเลือดสูงสุด ส่วนตัวเลขที่สอง หมายถึงความดันเลือดต่ำสุด

เมื่อให้อาสาสมัครชายหญิงที่มีความดันเลือดสูง กินอาหารควบคุมความดัน ในช่วงการศึกษาทดลองที่ศูนย์การแพทย์ใน 8 รัฐของสหรัฐอเมริกา

พบว่าค่าความดันเลือดสูงสุดลดลงเฉลี่ย 11.4 จุด และค่าความดันเลือดต่ำสุดลดลงเฉลี่ย 5.5 จุด ซึ่งแตกต่างจากการใช้ยา กล่าวคือ อาสาสมัครที่กินอาหารควบคุมความดันสูง จะไม่มีอาการข้างเคียงเกิดขึ้น

Cr. คู่มือโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น