รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging

โภชนาการชะลอวัย คืออะไร?

จากคำกล่าวของฮิปโปเครติส (Hippocrates) บิดาแห่งวิชาการแพทย์ที่ว่า “Let Food be The Medicine and Medicine be The Food”

จึงเกิดแนวคิดการใช้ “อาหารเป็นยา” ขึ้นมา ที่เราเรียกว่า Nutraceutical หรือโภชนเภสัชภัณฑ์ 

ซึ่งเป็นคำผสมระหว่าง Nutrient(สารอาหาร) และ Pharmaceutical (ยา)

โดยหมายรวมถึง อาหารฟังก์ชั่น (Functional Food) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement)

 

1. อาหารฟังก์ชั่น ตามนิยามของ The International Life Sciences Institute of North America (ILSI) หมายถึง ส่วนประกอบของอาหารที่มีผลต่อการทํางานของร่างกายซึ่งให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกเหนือจากโภชนาการพื้นฐาน

ส่วนสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา (ADA)

ได้นิยามอาหารฟังก์ชั่นไว้ว่า อาหารที่คงไว้ซึ่งส่วนประกอบเดิมตามธรรมชาติ (เช่น ผัก ผลไม้)

หรืออาหารที่มีการเติมแต่งสารอาหารให้มากขึ้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เมื่อบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของอาหารในชีวิตประจำวัน และในปริมาณเพียงพอต่อสุขภาพ

2. สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น

หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรง นอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติ มักอยู่ในรูปลักษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผง ของเหลว หรือลักษณะอื่นๆ

และมีจุดมุ่งหมาย สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติมิใช่สำหรับผู้ป่วย

อย่างไรก็ตามจากหลักฐานการศึกษาวิจัยสารอาหาร หรือสารพฤกษเคมีบางชนิด มีคุณสมบัติ ในการปัองกันโรค บำบัดโรค และชะลอวัยได้

อีกแง่หนึ่งอาหารบางชนิดก็อาจเป็นยาพิษได้ ถ้าเราไม่ลด ละ เลี่ยง รับประทานในปริมาณที่พอดี

ดังนั้นหลักของโภชนาการเพื่อการชะลอวัยนั้นต้อง ลด ละ เลี่ยง อาหารที่เร่งแก่ ร่วมกับการรับประทานอาหารชะลอวัย เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวียืนยาว