รวมความรู้ด้านสุขภาพ Health Knowledgeเรื่องเล่าสะกิดสุขภาพ Health Story

รู้ไว้ไม่ตายไว โรค 4 ประเภท

ตั้งแต่โบราณกาลมา ความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์ทุกชนชั้น คือ การมีอายุยืนยาว มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ปกติคนเรามีค่าใช้จ่ายสำหรับปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อชีวิตดังนี้

ค่าใช้จ่าย

ภาวะปกติ(%)

ยามเจ็บป่วย(%)

อาหาร 50 40
เครื่องนุ่งห่ม 20 15
ที่อยู่อาศัย 20 15
การรักษาโรค 10 30

ดังนั้น ถ้าลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพกว่า 340,000 ล้านบาท ต่อปี ตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันลงได้บ้าง ก็จะเป็นการดียิ่ง

สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันส่วนใหญ่ว่า

80% ของผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาล เป็นปัญหาที่สามารถดูแลป้องกันตนเองได้ มีเพียง 20% เท่านั้นที่จำต้องใช้ผู้เชียวชาญทางการแพทย์และเทคโนโลยีชั้นสูง

โดยโรคหลายโรคที่มีสาเหตุซับซ้อน รักษายากขึ้นบางโรคไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น เบาหวาน มะเร็งบางชนิด เอดส์

ปัจจุบันมีโรคกว่า 20,000 โรค แต่วิทยาการรักษาโรคที่มีอยู่สามารถรักษาโรคได้เพียง 5,000 โรคเท่านั้น

ภาวะโรคปัจจุบัน อาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

1.โรคที่เกิดจากความยากจน (disease of poverty)

ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาจเกิดร่วมกับการขาดความรู้ ขาดารศึกษา ส่วนใหญ่เป็นโรคติดเชื้อ โรคพยาธิ โรคขาดสารอาหาร ขาดโปรตีนและแคลอรี โรคเอ๋อ

2.โรคของความร่ำรวย (disease of affluence)

เป็นโรคที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและพฤติกรรม เป็นโรคไม่ติดต่อ แต่เป็นพวกโรคเรื้อรัง เช่นเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง มะเร็ง โรคที่เกิดจากมลภาวะในสิ่งแวดล้อม

3.โรคพยาธิสภาพทางสังคม (social pathology) 

จากสภาพสังคมที่เสื่อมโทรมลง เนื่องจากการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางวัตถุอย่างรวดเร็ว เช่น เอดส์ โรคทางจิตประสาทหลายชนิด การติดสิ่งเสพติด อุบัติเหตุ

4.โรคเรื้อรังต่างๆ จะเพิ่มมากขึ้น

รวมทั้งโรคในผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของสังคมในอนาคต

จากสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2546 พบสาเหตุการตาย 10 กลุ่มแรกของคนไทย ดังนี้

อันดับที่

กลุ่มสาเหตุ

จำนวน(คน)

อัตรา/แสนคน

1. โรคติดเชื้อและปรสิต 60,716 80.6
2. โรคเนื้องอก 49,682 78.9
3. สาเหตุการตายภายนอก(รวมอุบัติเหตุ) 45,119 71.7
4. โรคระบบไหลเวียนโลหิต 40,090 63.7
5. โรคระบบทางเดินหายใจ 27,010 42.9
6. โรคระบบสืบพันธุ์ และระบบปัสสาวะ 12,548 19.9
7. โรคระบบย่อยอาหาร 7,883 12.5
8. โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิสม์ 7,883 12.5
9. โรคของระบบประสาท 5,976 9.5
10. โรคเลือด อวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน 854 1.4

จะเห็นว่า แม้ในปี พ.ศ. 2546 โรคติดเชื้อ (อุบัติใหม่)จะเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้คนไทยเสียชีวิต

แต่สาเหตุของโรคส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังและเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพเป็นหลัก

ซึ่งต่างจากสาเหตุการตายของคนเมื่อ 20 ปีก่อน

โดยโรคที่พบมากตามลำดับมากไปหาน้อย คือ

โรคที่ติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคที่นำเชื้อโดยยุง โรคขาดสารอาหาร โรคติดต่อเชื้อทางเดินหายใจโรคผิวหนัง อุบัติเหตุ ปัญหาทางจิตเวช โรคเบาหวาน ฯลฯ